Disclaimer en Privacyverklaring

Toepassing Privacy protocol

Privacy protocol Stichting Hedi-Fonds

In dit Privacy protocol wordt toegelicht hoe Stichting Hedi-Fonds, hierna te noemen: “Hedi-Fonds’, omgaat met uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van haar producten of diensten of wanneer u uw persoonsgegevens aan Stichting Hedi-Fonds verstrekt.

Persoonsgegevensverwerking

Hedi-Fonds verwerkt persoonsgegevens. Hierbij hanteert zij een strikt privacybeleid. Alle persoonlijke gegevens die worden verzameld via telefoon, email, (aanvraag)formulieren en andere mogelijke manieren worden vrijwillig verkregen.

Deze (persoonlijke) gegevens zullen alleen worden gebruikt om onze werkzaamheden voortvloeiende uit een overeenkomst dan wel op grond van de wet naar behoren te kunnen uitoefenen.

De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen relatiebeheersysteem voorzien van een deugdelijke beveiliging. De gegevens zullen, zonder uw toestemming, op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden, tenzij Hedi-Fonds daartoe verplicht is op basis van de wet, een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Stichting Hedi-Fonds.

U heeft te allen tijde het recht tot inzage in uw persoonsgegevens die door Hedi-Fonds worden verwerkt. Wanneer u van mening bent dat die persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, kunt u bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde. Hedi-Fonds zal dergelijke verzoeken zo snel mogelijk inwilligen of u gemotiveerd toelichten waarom uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd. U kunt uw verzoek zenden aan Hedi-Fonds waarvan de contactgegevens hieronder te vinden zijn.

Contactgegevens

Stichting Hedi-Fonds Postbus 311
7460 AH Rijssen
E-Mail: info@hedifonds.nl

Bewaartermijn

Hedi-Fonds bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Vragen en klachten

Indien u nog vragen heeft over het Privacy protocol van het Hedi-Fonds dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Mocht u van mening zijn dat Hedi-Fonds uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze verwerkt en Hedi-Fonds geen/onvoldoende gehoor geeft aan uw bezwaar of uw verzoek, zoals hiervoor omschreven, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.